Stanovy MC

STANOVY

Občianskeho združenia Materské centrum ANJELIČKOVO
(podľa zák. č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov)

Čl. I

Základné ustanovenia

 1. Občianske združenie Materské centrum ANJELIČKOVO (ďalej len MC) je nepolitické, dobrovoľné, verejnoprospešné, demokratické združenie občanov, združujúcich sa bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie.
 2. Názov združenia: Materské centrum ANJELIČKOVO
 3. Sídlo združenia: sídlom združenia je 027 12  LIESEK 699
 4. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.

Čl. II

Cieľ činnosti združenia

Rodina je základným článkom spoločnosti. Dôležitou súčasťou rodinnej výchovy dieťaťa  je prostredie, ktoré vplýva na formovanie jeho osobnosti.

Ciele MC:

 • umožniť predovšetkým ženám na materskej dovolenke (ale aj mužom a iným záujemcom) uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ponúknuť jej relaxáciu a rozptýlenie.
 • vytvoriť nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie tak pre zdravé deti, ako aj pre deti handicapované, kde sa budú uskutočňovať voľné i organizované aktivity, zamerané na hru, pohyb, tvorivosť.
 • zabezpečovať vzdelávanie matiek, vzdelávací program sa bude orientovať podľa záujmu na oblasť medicíny, psychológie, práva, pedagogiky, na výučbu cudzích jazykov, na rekvalifikačné kurzy a pod. Na týchto aktivitách sa môžu podieľať buď samotní členovia MC, ale i pozvaní lektori.
 • taktiež si samotní členovia môžu navzájom ponúkať rôzne menšie služby vychádzajúce z ich profesie (kaderník, krajčír, kuchár…), organizovať bazáre, predajné výstavy a pod.
 • o deti členov sa bude podľa dohodnutých pravidiel starať jeden z členov, a to nie len počas organizovania akcií, ale i v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z rôznych dôvodov na chvíľu opustiť.
 • oživovať tradície adventu, Vianoc, Veľkej Noci, atď.

Dlhodobé aktivity (z hľadiska perspektívy) MC:

 • organizovanie detských a rodinných kultúrnych i športových podujatí a výletov
 • opatrovateľská služba priamo v rodinách cez deň i v noci
 • zostavovanie knižnice s tzv. ženskou tematikou
 • príležitostná publikačná činnosť
 • organizovať víkendy pre oteckov s deťmi a víkendy pre mamičky s deťmi
 • organizovať letné dovolenky pre rodiny s deťmi
 • organizovať letné i zimné tábory pre deti
 • organizovať kurzy i cvičenie v tehotenstve, po pôrode, či rôzne cvičenia pre deti
 • poskytovať poradenstvo pri plánovaní rodičovstva
 • poskytovať poradenstvo v dojčení
 • poskytovať možnosť práce s PC a zabezpečiť prístup na internet.

Čl. III

Členstvo v združení

 1. Členom MC sa môže stať ktokoľvek , kto súhlasí s jeho stanovami. O  členstve rozhoduje tajným hlasovaním Predsedníctvo, na základe odporúčania najmenej dvoch členov MC.
 2. Členstvo v MC môžu získať okrem mamičiek s malými deťmi i muži a ženy rôznych vekových kategórií (napr. starí rodičia,..). Tým vzniká priestor pre viacgeneračnú komunikáciu, čo pozitívne ovplyvní uplatnenie sa v spoločenskom živote ľuďom staršej generácie.
 3. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia.
 4. Členská základňa pozostáva:
   a) riadnych členov  = osoby, ktoré prejavia záujem o členstvo a na základe odporúčania dvoch členov  a je zvolený tajným hlasovaním Predsedníctva.
   b) sympatizanti = osoby súhlasiace so stanovami, programom a cieľom združenia.
 5. Členstvo zaniká:
   a) dobrovoľným vystúpením zo združenia
   b) úmrtím člena združenia
   c) vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie – v prípade, že:
       - člen združenia ani po výzve neuhradí členský príspevok
       - člen združenia koná v mene združenia v rozpore s cieľmi združenia
       - člen združenia poškodzuje dobré meno združenia
       - člen združenia spôsobil svojím konaním škodu združeniu

Čl. IV

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má:
  - právo aktívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
  - právo navrhovať nových členov
  - aktívne právo
  - povinnosť platiť členský príspevok, ktorého výšku stanoví Valné zhromaždenie
  - povinnosť dodržiavať stanovy
 2. Sympatizanti združenia majú:
  - právo aktívnej  a pasívnej účasti na činnosti MC vo všetkých oblastiach
  - povinnosť dodržiavať stanovy
  - povinnosť platiť členský príspevok

Čl. V

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Štatutárny orgán: Predseda
 4. Štatutárny orgán: Podpredseda
 5. Kontrolná komisia
 1. Valné zhromaždenie (VZ) - je najvyšším orgánom MC
       - VZ rozhoduje o založení, zlúčení a zániku MC
       - VZ schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení
       - VZ zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 1x ročne
       - VZ prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy
       - VZ prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s programovými cieľmi MC
       - VZ je oprávnené pozastaviť, pripadne zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť
       - VZ tvoria členovia MC
       - VZ je uznášania schopné iba ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov.
       - VZ volí a odvoláva členov Predsedníctva, rozhoduje o vylúčení člena z MC a o výške členského príspevku
       - Rokovanie VZ vedie predseda alebo podpredseda

 2. Predsedníctvo
       - je orgán, ktorý tajným hlasovaním volí VZ a za svoju činnosť zodpovedá VZ
       - jeho funkčné obdobie je 2-ročné, pričom je opakovane možné zastávať funkciu predsedu, resp. inú funkciu v Predsedníctve
       - Predsedníctvo tvoria: Predseda, 1. Podpredseda, 2. podpredseda
       - organizuje činnosť združenia
       - predsedníctvo  je oprávnené rozhodovať prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC
       - je výchovným a riadiacim orgánom MC
       - rozhoduje o:
                   * prijímaní prípadných zamestnancov.
                   * o uzatváraní zmlúv
                   * o nákupe, alebo predaji hnuteľných vecí
                   * rozhodovať o iných otázkach, ktorými ho poverí VZ

 3. Predseda
       - zastupuje MC navonok a pred orgánom a organizáciami má právo zaväzovať MC a podpisové právo, a to tak, že za názvom OZ MC ANJELIČKOVO pripojí svoj podpis
       - je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia s bežným a riadnym chodom MC
       - je výchovným a riadiacim orgánom MC
       - rozhoduje o:
                   * prijímaní prípadných zamestnancov
                   * o uzatváraní zmlúv
                   * o nákupe, alebo predaji hnuteľných vecí do 100 Eur
                   * rozhodovať o iných otázkach, ktorými ho poverí VZ

 4. Podpredseda
       - zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti, podpisové právo za MC má formou, ako predseda iba v neprítomnosti predsedu. Podpredseda zastupuje predsedu len na základe poverenia predsedu a  v rozsahu, ktorý mu svojím rozhodnutím určí predseda.

 5. Kontrolná komisia
       - je kontrolný orgánom, ktorý pozostáva najmenej z jedného člena, ktorý bol zvolený na VZ na základe odporúčania Predsedníctva MC.
       - členstvo v predsedníctve a v kontrolnej komisii združenia je nezlučiteľné.
       - zamestnanci združenia nesmú byť členmi kontrolnej komisie.
       - svoje stanovisko vyjadrí VZ minimálne raz ročne.
       - kontrolná komisia kontroluje najmä:
            * dodržiavanie stanov
            * plnenie uznesení VZ
            * hospodársku činnosť
            * ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, - Predsedníctva, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov.

Čl. VI

Zásady hospodárenia

 1. MC uskutočňuje hospodárenie podľa schváleného rozpočtu
 2. MC hospodári s nehnuteľným i hnuteľným majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom skvalitnenia jeho činnosti
 3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
       a) zápisné a členské príspevky
       b) dobrovoľné príspevky
       c) dary
       d) dotácie samosprávnych a štátnych orgánov určené na činnosť združenia
       e) sponzorské príspevky
       f) granty získané na realizáciu projektov
       g) príjmy z činnosti združenia (burzy, kurzy, ...)
       h) vlastná doplnková hospodárska činnosť
       i) dedičstvá zo závetu

Čl.VII

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
       a) zlúčením s iným občianskym združením
       b) dobrovoľným rozpustením a likvidáciou v zmysle platných právnych predpisov
 2. O zániku rozhoduje VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov, súčasne rozhoduje o prechode práv a záväzkov združenia
 3. VZ menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia VZ
 4. Zánik MC najneskôr do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu vnútra SR jeho predseda

Čl. VIII

Záverečné ustanovenie

 1. Združenie je právnickou osobou, do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
 2. Združenie koná vo vlastnom mene. MC je oprávnené nadväzovať priame kontakty so ženskými inštitúciami, organizáciami a ich predstaviteľkami zo zahraničia, kde bude presadzovať záujmy svojich členov.
 3. Uznesenie orgánov MC či iné závažné skutočnosti sa členom oznamuje ústne na VZ,  tiež písomne, alebo vhodným spôsobom, o ktorom rozhodne Predsedníctvo.
 4. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený na ustanovujúcom zhromaždení OZ MC ANJELIČKOVO
 5. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú platnosť dňom registrácie.
Kde nás nájdete

Kontaktujte nás

Na Vaše otázky rady odpovieme:
Zadajte Váš e-mail:
Zadajte Predmet správy:
Zadajte Váš odkaz:
Koľko očí má človek? (slovom)